Services Portfolio and Launch Status

E-District MMP - Services Portfolio and Launch Status
S. No. State/UT Name No of Districts No. of District where Services Launched No. of Services & Launch Status
Launched Yet to Launch Approved Launched
1 Andaman & Nicobar Islands 3 0 3 78 0
2 Andhra Pradesh 13 13 0 55 50
3 Arunachal Pradesh* 16 0 16 18 0
4 Assam 33 32 1 53 47
5 Bihar* 38 38 0 71 31
6 Chandigarh 1 1 0 35 13
7 Chhattisgarh 27 27 0 44 40
8 D&N Haveli 1 1 0 70 1
9 Daman & Diu 2 0 2 76 0
10 Delhi 11 11 0 28 14
11 Goa* 2 2 0 31 11
12 Gujarat 33 33 0 49 49
13 Haryana 21 21 0 110 110
14 Himachal Pradesh 12 12 0 44 31
15 Jammu & Kashmir* 22 0 22 60 0
16 Jharkhand 24 24 0 30 24
17 Karnataka 30 30 0 346 0
18 Kerala 14 14 0 44 39
19 Lakshadweep 1 0 1 37 0
20 Maharashtra 35 35 0 70 52
21 Manipur 9 9 0 35 3
22 Meghalaya 11 11 0 36 6
23 Mizoram 8 8 0 35 15
24 Madhya Pradesh 51 51 0 101 101
25 Nagaland 11 11 0 28 7
26 Odisha 30 30 0 29 6
27 Puducherry 4 4 0 72 72
28 Punjab 22 22 0 42 42
29 Rajasthan 33 33 0 114 105
30 Sikkim 4 4 0 38 2
31 Tamil Nadu 32 32 0 92 27
32 Telangana 10 10 0 50 33
33 Tripura 8 8 0 21 13
34 Uttar Pradesh 75 75 0 26 26
35 Uttarakhand 13 13 0 28 15
36 West Bengal 18 18 0 37 27
Total 678 633 45 2133 1012